ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FCC พื้นฐาน

ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.41 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.79%