CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAF พื้นฐาน

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.81 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.81 B EUR ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ CAF สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ