ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น}
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Consumer Durables
อุตสาหกรรม: Electronics/Appliances
เวสโซล อิเล็คโทรนิค ซานายิ วี ทิคาแรท AS (เวสโซล) เป็น บริษัท ในเครือของ เวสโซล กรุ๊ป ที่ตั้งอยู่ในประเทศตุรกีดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ในครัวเรือนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนหลัก: คือโทรทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวและอุปกรณ์ดิจิตอล กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) โทรทัศน์ (TV) พลาสมาทีวี ตู้รับสัญญาณดิจิตอล บริษัทมีโรงงานผลิตใน มานิซ่า และ อิสเมียร์ในเขตทะเลอีเจียนของตุรกี และในภาควาลเดเมียของรัสเซีย การตลาดภายในประเทศและต่างประเทศและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ เวสโซล ในประเทศและต่างประเทศดำเนินการโดย เวลโซล มาร์เก็ตติ้ง และ เวสโซล ฟอไร เทรดดิ้งโดยลำดับ บริษัทเป็น บริษัทย่อยของ คอลลาร์ โฮลดิ้ง B.V. ในเดือนกันยายน 2556 ซอลลู โฮลดิ้ง AS เพิ่มสัดส่วนร้อยละ 77.54 จากร้อยละ 2.73 โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 74.81 ใน บริษัท