TURK TRAKTOR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

TTRAK พื้นฐาน

TURK TRAKTOR earnings per share and revenue

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 12.09 B TRY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 12.37 B TRY ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of TTRAK earnings per share and revenue dynamics.

อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ