TTRAK พื้นฐาน

TURK TRAKTOR ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลTTRAK ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 39.35 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.92%