RAL YATIRIM HOLDING

RALYHBIST
RALYH
RAL YATIRIM HOLDINGBIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

RALYH พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง RAL YATIRIM HOLDING กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

RALYH กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 22 คือ 13.22M TRY สำหรับ 2021 แล้ว RALYH กระแสเงินสดอิสระคือ -29.37M TRY และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -21.85M TRY

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: TRY
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี