RAL YATIRIM HOLDING

RALYH BIST
RALYH
RAL YATIRIM HOLDING BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

RALYH พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ RAL YATIRIM HOLDING พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ RALYH คือ 1.06B TRY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้