ORCAY ORTAKOY CAY SANAYIORCAY ORTAKOY CAY SANAYIORCAY ORTAKOY CAY SANAYI

ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ORCAY พื้นฐาน

ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลORCAY ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.19 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.55%