CEMTAS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CEMTS พื้นฐาน

CEMTAS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCEMTS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.89%