BIM MAGAZALAR

BIMAS BIST
BIMAS
BIM MAGAZALAR BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIMAS พื้นฐาน

BIM MAGAZALAR ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The next dividend per share is expected to be 1.50 TRY, buy before 14 ธันวาคม to get paid. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.83%