EPSILON NET S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EPSIL พื้นฐาน

EPSILON NET S.A. (CR) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลEPSIL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.72%