SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.

SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EPIL พื้นฐาน

SELECTED TEXTTILE IND. ASSOC. งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ EPIL สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 5.67 M EUR และลดลง 35.64% เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H1 24 คือ -3.25 M EUR

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EUR
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี