ELTON CHEMICALS S.A. (CR)ELTON CHEMICALS S.A. (CR)ELTON CHEMICALS S.A. (CR)

ELTON CHEMICALS S.A. (CR)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ELTON พื้นฐาน

ELTON CHEMICALS S.A. (CR) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ELTON มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.12 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.78%