ELASTRON S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ELSTR พื้นฐาน

ELASTRON S.A. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลELSTR ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.05%