GDI PROPERTY GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GDI พื้นฐาน

GDI PROPERTY GROUP สรุปรายได้

รายได้ GDI PROPERTY GROUP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 60.04 M AUD ซึ่งส่วนใหญ่ 39.35 M AUD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Property, ปีก่อนนำ 21.36 M AUD. ออสเตรเลีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GDI PROPERTY GROUP 62.97 M AUD, และปีก่อนนั้น 44.33 M AUD.

จากซอร์ส
จากประเทศ