CHARTER HALL GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CHC พื้นฐาน

CHARTER HALL GROUP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.22 AUD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.66%