Americana Restaurants International PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AMR พื้นฐาน

Americana Restaurants International PLC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.33%