การแจ้งเตือนสคริปต์

คุณสามารถกำหนดค่า "การแจ้งเตือนสคริปต์" บนไพน์สคริปต์ได้เมื่อโค้ดมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน 'alert()` จากชาร์ต ให้สร้างการแจ้งเตือนโดยใช้กล่องโต้ตอบ "สร้างการแจ้งเตือน" และเลือกอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์นั้นในช่อง "เงื่อนไข"

ตรงกันข้ามกับการแจ้งเตือนประเภทอื่น ความถี่ในการทริกเกอร์และข้อความที่ส่งพร้อมการแจ้งเตือนสคริปต์จะถูกควบคุมโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน `alert()` ในสคริปต์ - ไม่ผ่านกล่องโต้ตอบ "สร้างการแจ้งเตือน" สคริปต์แจ้งเตือนเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์จะทริกเกอร์เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ใช้กับการเรียกใช้ฟังก์ชัน `alert()` ของสคริปต์ สคริปต์แจ้งเตือนเกี่ยวกับกลยุทธ์อนุญาตให้รวมเหตุการณ์การเติมออร์เดอร์ เหตุการณ์การเรียกใช้ฟังก์ชัน `alert()` หรือทั้งสองอย่าง

ในการสร้างการแจ้งเตือนสคริปต์บนอินดิเคเตอร์ ให้เลือกสคริปต์ในฟิลด์ "เงื่อนไข" ของกล่องโต้ตอบ "สร้างการแจ้งเตือน" จากนั้นเลือกตัวเลือก "การเรียกใช้ฟังก์ชัน `alert()`   (รายการแรกในรายการ)

ในการสร้างการแจ้งเตือนสคริปต์สำหรับกลยุทธ์ ให้เลือกกลยุทธ์ในฟิลด์ "เงื่อนไข" ของกล่องโต้ตอบ "สร้างการแจ้งเตือน" จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • “Order fills and alert() function calls” : การแจ้งเตือนที่สร้างขึ้นจะทริกเกอร์เมื่อมีการเติมออร์เดอร์และเหตุการณ์ `alert ()`
  • Order fills only”: การแจ้งเตือนจะทริกเกอร์เมื่อมีการเติมออร์เดอร์เท่านั้น เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนกลยุทธ์ทั่วไป
  • “alert() function calls only” : การแจ้งเตือนจะทริกเกอร์เฉพาะเหตุการณ์ 'alert()' เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนสคริปต์บนอินดิเคเตอร์

เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประเภทอื่นๆ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความถี่ในการทริกเกอร์: หากการแจ้งเตือนสคริปต์ทริกเกอร์มากกว่า 15 ครั้งใน 3 นาที การแจ้งเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน `alert()` ในสคริปต์สามารถพบได้ในคู่มืออ้างอิง Pine และคู่มือผู้ใช้ Pine