ข้อมูลทางการเงินใดบ้างที่มีอยู่ใน Pine?

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pine แสดงอยู่ด้านล่าง

ในคอลัมน์แรกของแต่ละตารางคือชื่อของแต่ละเมตริก คอลัมน์ที่สองแสดงรายการความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: Trailing Twelve Months, FY - Financial Year, and FQ - Financial Quarter คอลัมน์ที่สามแสดงรายการตัวระบุของข้อมูลทางการเงิน

เพื่อให้ได้ค่าของตัวชี้วัดทางการเงินบางอย่าง คุณต้องใช้ฟังก์ชัน:

financial(symbol, financial_id, period, gaps)

อาร์กิวเมนต์แรกที่นี่คล้ายกับอาร์กิวเมนต์แรกของฟังก์ชัน security และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ที่ร้องขอเมตริก ตัวอย่างเช่น: ”NASDAQ:AAPL”

อาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นตัวระบุของเมตริกที่ต้องการ นั่นคือค่าจากคอลัมน์ที่สามของตาราง

อาร์กิวเมนต์ที่สามระบุว่าเมตริกนี้เผยแพร่บ่อยเพียงใด: หนึ่งในค่าจากเซลล์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ที่สอง

อาร์กิวเมนต์ที่สี่เป็นทางเลือกและคล้ายกับอาร์กิวเมนต์ gaps ของฟังก์ชัน security หาก gaps = true ค่าจะแสดงบนแถบที่สอดคล้องกับวันที่เผยแพร่ของข้อมูลเท่านั้น

ฟังก์ชันส่งคืนค่าของข้อมูลทางการเงินที่ร้องขอ

ตัวอย่างเช่น:

f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
Java

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินได้ที่นี่

โปรดทราบว่าเมื่อคุณขอข้อมูลทางการเงินโดยใช้ฟังก์ชัน dividends และ earnings ค่าใหม่จะถูกส่งคืนบนแถบที่มีการเผยแพร่รายงาน การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน คุณจะได้รับค่าใหม่บนแถบที่รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเริ่มต้นขึ้น

Ratios based on market price 

อินดิเคเตอร์ทางการเงินบางตัวในเมนูการเงินไม่อยู่ในตารางด้านล่าง เนื่องจากถูกคำนวณโดยใช้อินดิเคเตอร์ทางการเงินและราคาปัจจุบันบนแผนภูมิ สิ่งนี้ทำให้คุณไม่สามารถขอค่าได้โดยตรง แต่คุณสามารถคำนวณได้ด้วยการเขียนโค้ด Pine สองสามบรรทัด

Market Capitalization

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว (FQ)

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")MarketCap = TSO*close
Java

Earnings Yield

อัตราผลตอบแทนของรายได้คำนวณโดยการหารกำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนล่าสุดด้วยราคาตลาดปัจจุบันต่อหุ้น การคูณผลลัพธ์ด้วย 100 จะทำให้ได้ค่า % ผลตอบแทนที่ได้รับ

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")EarningsYield = (EPS/close)*100
Java

Price Book Ratio

อัตราส่วนราคาตามบัญชีคำนวณโดยการหารราคาต่อหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")PriceBookRatio = close/BVPS
Java

Price Earnings Ratio

Price Earnings Ratio คำนวณโดยการหารราคาตลาดปัจจุบันต่อหุ้นด้วยกำไรต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนล่าสุด

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")PriceEarningsRatio = close/EPS
Java

Price Sales Ratio

อัตราส่วนราคาขายคำนวณโดยการหารมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทด้วยรายได้รวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")TR = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")MarketCap = TSO*closePriseSalesRatio = MarketCap/TR
Java
INCOME STATEMENTS

Financial

Available periods

financial_id

After tax other income/expenseFQ, FYAFTER_TAX_OTHER_INCOME
Average basic shares outstandingFQ, FYBASIC_SHARES_OUTSTANDING
Other COGSFQ, FYCOST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT
Cost of goodsFQ, FYCOST_OF_GOODS
Deprecation and amortizationFQ, FYDEP_AMORT_EXP_INCOME_S
Diluted net income available to common stockholdersFQ, FYDILUTED_NET_INCOME
Diluted shares outstandingFQ, FYDILUTED_SHARES_OUTSTANDING
Dilution adjustmentFQ, FYDILUTION_ADJUSTMENT
Discontinued operationsFQ, FYDISCONTINUED_OPERATIONS
Basic EPSFQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_BASIC
Diluted EPSFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED
EBITFQ, FYEBIT
EBITDAFQ, FY, TTMEBITDA
Equity in earningsFQ, FYEQUITY_IN_EARNINGS
Gross profitFQ, FYGROSS_PROFIT
TaxesFQ, FYINCOME_TAX
Interest capitalizedFQ, FYINTEREST_CAPITALIZED
Interest expense on debtFQ, FYINTEREST_EXPENSE_ON_DEBT
Non-controlling/minority interestFQ, FYMINORITY_INTEREST_EXP
Net income before discontinued operationsFQ, FYNET_INCOME_BEF_DISC_OPER
Net incomeFQ, FYNET_INCOME
Non-operating income, excl. interest expensesFQ, FYNON_OPER_INCOME
Interest expense, net of interest capitalizedFQ, FYNON_OPER_INTEREST_EXP
Non-operating interest incomeFQ, FYNON_OPER_INTEREST_INCOME
Operating incomeFQ, FYOPER_INCOME
Operating expenses (excl. COGS)FQ, FYOPERATING_EXPENSES
Miscellaneous non-operating expenseFQ, FYOTHER_INCOME
Other operating expenses, totalFQ, FYOTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL
Preferred dividendsFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS
Pretax equity in earningsFQ, FYPRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS
Pretax incomeFQ, FYPRETAX_INCOME
Research & developmentFQ, FYRESEARCH_AND_DEV
Selling/general/admin expenses, otherFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER
Selling/general/admin expenses, totalFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL
Non-operating income, totalFQ, FYTOTAL_NON_OPER_INCOME
Total operating expensesFQ, FYTOTAL_OPER_EXPENSE
Total revenueFQ, FYTOTAL_REVENUE
Unusual income/expenseFQ, FYUNUSUAL_EXPENSE_INC
BALANCE SHEET

Financial

Available periods

financial_id

Accounts payableFQ, FYACCOUNTS_PAYABLE
Accounts receivable - trade, netFQ, FYACCOUNTS_RECEIVABLES_NET
Accrued payrollFQ, FYACCRUED_PAYROLL
Accumulated depreciation, totalFQ, FYACCUM_DEPREC_TOTAL
Additional paid-in capital/Capital surplusFQ, FYADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL
Tangible book value per shareFQ, FYBOOK_TANGIBLE_PER_SHARE
Book value per shareFQ, FYBOOK_VALUE_PER_SHARE
Capitalized lease obligationsFQ, FYCAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS
Capital and operating lease obligationsFQ, FYCAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS
Cash & equivalentsFQ, FYCASH_N_EQUIVALENTS
Cash and short term investmentsFQ, FYCASH_N_SHORT_TERM_INVEST
Common equity, totalFQ, FYCOMMON_EQUITY_TOTAL
Common stock par/Carrying valueFQ, FYCOMMON_STOCK_PAR
Current portion of LT debt and capital leasesFQ, FYCURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES
Deferred income, currentFQ, FYDEFERRED_INCOME_CURRENT
Deferred income, non-currentFQ, FYDEFERRED_INCOME_NON_CURRENT
Deferred tax assetsFQ, FYDEFERRED_TAX_ASSESTS
Deferred tax liabilitiesFQ, FYDEFERRED_TAX_LIABILITIES
Dividends payableFYDIVIDENDS_PAYABLE
Goodwill, netFQ, FYGOODWILL
Income tax payableFQ, FYINCOME_TAX_PAYABLE
Net intangible assetsFQ, FYINTANGIBLES_NET
Inventories - finished goodsFQ, FYINVENTORY_FINISHED_GOODS
Inventories - progress payments & otherFQ, FYINVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS
Inventories - raw materialsFQ, FYINVENTORY_RAW_MATERIALS
Inventories - work in progressFQ, FYINVENTORY_WORK_IN_PROGRESS
Investments in unconsolidated subsidiariesFQ, FYINVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE
Long term debt excl. lease liabilitiesFQ, FYLONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE
Long term debtFQ, FYLONG_TERM_DEBT
Long term investmentsFQ, FYLONG_TERM_INVESTMENTS
Note receivable - long termFQ, FYLONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE
Other long term assets, totalFQ, FYLONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL
Minority interestFQ, FYMINORITY_INTEREST
Notes payableFYNOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT
Operating lease liabilitiesFQ, FYOPERATING_LEASE_LIABILITIES
Other common equityFQ, FYOTHER_COMMON_EQUITY
Other current assets, totalFQ, FYOTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL
Other current liabilitiesFQ, FYOTHER_CURRENT_LIABILITIES
Other intangibles, netFQ, FYOTHER_INTANGIBLES_NET
Other investmentsFQ, FYOTHER_INVESTMENTS
Other liabilities, totalFQ, FYOTHER_LIABILITIES_TOTAL
Other receivablesFQ, FYOTHER_RECEIVABLES
Other short term debtFYOTHER_SHORT_TERM_DEBT
Paid in capitalFQ, FYPAID_IN_CAPITAL
Gross property/plant/equipmentFQ, FYPPE_TOTAL_GROSS
Net property/plant/equipmentFQ, FYPPE_TOTAL_NET
Preferred stock, carrying valueFQ, FYPREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE
Prepaid expensesFQ, FYPREPAID_EXPENSES
Provision for risks & chargeFQ, FYPROVISION_F_RISKS
Retained earningsFQ, FYRETAINED_EARNINGS
Short term debt excl. current portion of LT debtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT
Short term debtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT
Short term investmentsFQ, FYSHORT_TERM_INVEST
Shareholders' equityFQ, FYSHRHLDRS_EQUITY
Total assetsFQ, FYTOTAL_ASSETS
Total current assetsFQ, FYTOTAL_CURRENT_ASSETS
Total current liabilitiesFQ, FYTOTAL_CURRENT_LIABILITIES
Total debtFQ, FYTOTAL_DEBT
Total equityFQ, FYTOTAL_EQUITY
Total inventoryFQ, FYTOTAL_INVENTORY
Total liabilitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES
Total liabilities & shareholders' equitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY
Total non-current assetsFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_ASSETS
Total non-current liabilitiesFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES
Total receivables, netFQ, FYTOTAL_RECEIVABLES_NET
Treasury stock - commonFQ, FYTREASURY_STOCK_COMMON
CASH FLOW

Financial

Available periods

financial_id

AmortizationFQ, FYAMORTIZATION
Capital expenditures - fixed assetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS
Capital expendituresFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES
Capital expenditures - other assetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS
Cash from financing activitiesFQ, FYCASH_F_FINANCING_ACTIVITIES
Cash from investing activitiesFQ, FYCASH_F_INVESTING_ACTIVITIES
Cash from operating activitiesFQ, FYCASH_F_OPERATING_ACTIVITIES
Deferred taxes (cash flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEFERRED_TAXES
Depreciation & amortization (cash flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION
Change in accounts payableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE
Change in accounts receivableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE
Change in accrued expensesFQ, FYCHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES
Change in inventoriesFQ, FYCHANGE_IN_INVENTORIES
Change in other assets/liabilitiesFQ, FYCHANGE_IN_OTHER_ASSETS
Change in taxes payableFQ, FYCHANGE_IN_TAXES_PAYABLE
Changes in working capitalFQ, FYCHANGES_IN_WORKING_CAPITAL
Common dividends paidFQ, FYCOMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Depreciation/depletionFQ, FYDEPRECIATION_DEPLETION
Free cash flowFQ, FYFREE_CASH_FLOW
Funds from operationsFQ, FYFUNDS_F_OPERATIONS
Issuance/retirement of debt, netFQ, FYISSUANCE_OF_DEBT_NET
Issuance/retirement of long term debtFQ, FYISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT
Issuance/retirement of other debtFQ, FYISSUANCE_OF_OTHER_DEBT
Issuance/retirement of short term debtFQ, FYISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT
Issuance/retirement of stock, netFQ, FYISSUANCE_OF_STOCK_NET
Net income (cash flow)FQ, FYNET_INCOME_STARTING_LINE
Non-cash itemsFQ, FYNON_CASH_ITEMS
Other financing cash flow items, totalFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Financing activities - other sourcesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES
Financing activities - other usesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES
Other investing cash flow items, totalFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Investing activities - other sourcesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES
Investing activities - other usesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES
Preferred dividends paidFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Purchase/acquisition of businessFQ, FYPURCHASE_OF_BUSINESS
Purchase of investmentsFQ, FYPURCHASE_OF_INVESTMENTS
Repurchase of common & preferred stockFQ, FYPURCHASE_OF_STOCK
Purchase/sale of business, netFQ, FYPURCHASE_SALE_BUSINESS
Purchase/sale of investments, netFQ, FYPURCHASE_SALE_INVESTMENTS
Reduction of long term debtFQ, FYREDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT
Sale of common & preferred stockFQ, FYSALE_OF_STOCK
Sale of fixed assets & businessesFQ, FYSALES_OF_BUSINESS
Sale/maturity of investmentsFQ, FYSALES_OF_INVESTMENTS
Issuance of long term debtFQ, FYSUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT
Total cash dividends paidFQ, FYTOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID
STATISTICS

Financial

Available periods

financial_id

AccrualsFQ, FYACCRUALS_RATIO
Altman Z-scoreFQ, FYALTMAN_Z_SCORE
Asset turnoverFQ, FYASSET_TURNOVER
Beneish M-scoreFQ, FYBENEISH_M_SCORE
Buyback yield %FQ, FYBUYBACK_YIELD
Cash conversion cycleFQ, FYCASH_CONVERSION_CYCLE
Cash to debt ratioFQ, FYCASH_TO_DEBT
COGS to revenue ratioFQ, FYCOGS_TO_REVENUE
Current ratioFQ, FYCURRENT_RATIO
Days sales outstandingFQ, FYDAY_SALES_OUT
Days inventoryFQ, FYDAYS_INVENT
Days payableFQ, FYDAYS_PAY
Debt to assets ratioFQ, FYDEBT_TO_ASSET
Debt to EBITDA ratioFQ, FYDEBT_TO_EBITDA
Debt to equity ratioFQ, FYDEBT_TO_EQUITY
Debt to revenue ratioFQ, FYDEBT_TO_REVENUE
Dividend payout ratio %FQ, FYDIVIDEND_PAYOUT_RATIO
Dividend yield %FQ, FYDIVIDENDS_YIELD
Dividends per share - common stock primary issueFQ, FYDPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE
EPS estimatesFQ, FYEARNINGS_ESTIMATE
EPS basic one year growthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH
EPS diluted one year growthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH
EBITDA margin %FQ, FYEBITDA_MARGIN
Effective interest rate on debt %FQ, FYEFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT
Enterprise value to EBITDA ratioFQ, FYENTERPRISE_VALUE_EBITDA
Enterprise valueFQ, FYENTERPRISE_VALUE
Equity to assets ratioFQ, FYEQUITY_TO_ASSET
Enterprise value to EBIT ratioFQ, FYEV_EBIT
Enterprise value to revenue ratioFQ, FYEV_REVENUE
Float shares outstandingFYFLOAT_SHARES_OUTSTANDING
Free cash flow margin %FQ, FYFREE_CASH_FLOW_MARGIN
Fulmer H factorFQ, FYFULMER_H_FACTOR
Goodwill to assets ratioFQ, FYGOODWILL_TO_ASSET
Graham's numberFQ, FYGRAHAM_NUMBERS
Gross margin %FQ, FYGROSS_MARGIN
Gross profit to assets ratioFQ, FYGROSS_PROFIT_TO_ASSET
Interest coverageFQ, FYINTERST_COVER
Inventory to revenue ratioFQ, FYINVENT_TO_REVENUE
Inventory turnoverFQ, FYINVENT_TURNOVER
KZ indexFYKZ_INDEX
Long term debt to total assets ratioFQ, FYLONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS
Net current asset value per shareFQ, FYNCAVPS_RATIO
Net income per employeeFYNET_INCOME_PER_EMPLOYEE
Net margin %FQ, FYNET_MARGIN
Number of employeesFYNUMBER_OF_EMPLOYEES
Operating earnings yield %FQ, FYOPERATING_EARNINGS_YIELD
Operating margin %FQ, FYOPERATING_MARGIN
PEG ratioFQ, FYPEG_RATIO
Piotroski F-scoreFQ, FYPIOTROSKI_F_SCORE
Price earnings ratio forwardFQ, FYPRICE_EARNINGS_FORWARD
Price sales ratio forwardFQ, FYPRICE_SALES_FORWARD
Price to free cash flow ratioFQ, FYPRICE_TO_FREE_CASH_FLOW
Price to tangible book ratioFQ, FYPRICE_TO_TANGIBLE_BOOK
Quality ratioFQ, FYQUALITY_RATIO
Quick ratioFQ, FYQUICK_RATIO
Research & development to revenue ratioFQ, FYRESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE
Return on assets %FQ, FYRETURN_ON_ASSETS
Return on equity adjusted to book value %FQ, FYRETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK
Return on equity %FQ, FYRETURN_ON_EQUITY
Return on invested capital %FQ, FYRETURN_ON_INVESTED_CAPITAL
Return on tangible assets %FQ, FYRETURN_ON_TANG_ASSETS
Return on tangible equity %FQ, FYRETURN_ON_TANG_EQUITY
Revenue one year growthFQ, FYREVENUE_ONE_YEAR_GROWTH
Revenue per employeeFYREVENUE_PER_EMPLOYEE
Revenue estimatesFQ, FYSALES_ESTIMATES
Shares buyback ratio %FQ, FYSHARE_BUYBACK_RATIO
Sloan ratio %FQ, FYSLOAN_RATIO
Springate scoreFQ, FYSPRINGATE_SCORE
Sustainable growth rateFQ, FYSUSTAINABLE_GROWTH_RATE
Tangible common equity ratioFQ, FYTANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO
Tobin's Q (approximate)FQ, FYTOBIN_Q_RATIO
Total common shares outstandingFQ, FYTOTAL_SHARES_OUTSTANDING
Zmijewski scoreFQ, FYZMIJEWSKI_SCORE

dividends

dividends

dividends

dividends

earnings

earnings