Price Oscillator (PPO)

อินดิเคเตอร์ Price Oscillator (PPO) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถูกใช้ในการวัดโมเมนตัม ซึ่งคล้ายกับ MACD โดย MACD จะนำสอง Moving Averages ที่ความยาวต่างกัน (ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แบบแลกกิ้ง) ในการระบุทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ และ MACD จะนำความต่างของค่าระหว่างสอง Moving Averages (MACD Line) และ EMA ของ Moving Averages เหล่านั้น (Signal Line) และนำมาพล็อตความแตกต่างระหว่างสองเส้นในแบบฮิสโตแกรม ซึ่งจะแกว่งอยู่เหนือและใต้ Zero Line ทีอยู่ตรงกลาง

PPO จริงๆ แล้ว ก็เหมือนกัน แต่มันจะนำค่าที่เหมือนกันกับ MACD และคำนวณมันในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ จุดประสงค์ก็เพื่อจะทำการเปรียบเทียบค่าให้อ่านง่าย และตรงไปตรงมาสำหรับช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้น

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Price Oscillator
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2