ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (CC)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (CC)

Correlation Coefficient (CC) ถูกใช้ในสถิติในการวัดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสองชุดข้อมูล ในโลกของการเทรด ชุดข้อมูลจะเป็นหุ้น, ETF หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทางการเงินสองอันอย่างง่ายๆ ก็คือ ระดับที่พวกมันมีความสัมพันธ์กัน ค่าสหสัมพันธ์จะอยู่ในช่วงของ 1 ถึง -1 ถ้าค่า Correlation Coefficient เข้าใกล้ 1 เท่าไหร่ ค่าสหสัมพันธ์ในเชิงบวกก็มากเท่านั้น เครื่องมือต่างๆ จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงไปด้วยกัน ส่วนถ้าค่า Correlation Coefficient เข้าใกล้ -1 เท่าไหร่ พวกมันก็จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกันมากเท่าไหร่ ส่วนถ้าค่าเป็น 0 เป็นตัวชี้ว่า พวกมันไม่มีความสหสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Correlation Coefficient (CC)
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
1
23