Average Directional Index (ADX)

ดัชนีชี้นำเฉลี่ย (ADX) ช่วยให้ผู้ค้าทราบถึงแนวโน้มความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ใช่ทิศทางที่แท้จริง สามารถใช้เพื่อหาว่าตลาดมีตั้งแต่หรือเริ่มมีแนวโน้มใหม่ ๆ เกี่ยวข้องกับ Directional Movement Index (DMI) และในความเป็นจริงหลังมีบรรทัด ADX รวมอยู่ด้วย ช่วงการทำงานของออสซิลเลเตอร์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยมีการอ่านค่าสูงแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและการอ่านค่าต่ำแสดงถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ มักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทิศทาง ตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder ซึ่งเป็นผู้สร้างตัวชี้วัดการซื้อขายหลัก หลายประการ
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
10
1
2
...
10