ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ศรีลังกา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน1.859 T LKR3.38%−1.57%568.906 K988
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร790.309 B LKR8.83%+0.28%53.195 K823
การค้าปลีก483.542 B LKR1.33%−0.34%50.215 K59
การผลิตของผู้ผลิต382.642 B LKR4.50%−0.67%394.913 K723
บริการผู้บริโภค342.127 B LKR1.22%−1.98%46.165 K337
บริการการกระจายสินค้า253.863 B LKR1.49%−1.55%234.447 K313
การสื่อสาร249.319 B LKR4.43%−0.84%312.616 K22
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ242.064 B LKR2.68%−1.02%4.285 M629
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ126.11 B LKR1.80%−0.21%59.889 K28
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน74.195 B LKR4.76%−0.94%193.413 K310
สาธารณูปโภค56.707 B LKR4.62%−1.15%109.444 K29
อื่นๆ32.762 B LKR0.59%−1.61%47.217 K28
แร่พลังงาน29.48 B LKR11.40%−1.22%55.583 K22
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม24.7 B LKR0.00%−1.63%680.742 K13
บริการเชิงพาณิชย์21.426 B LKR1.87%+0.48%35.263 K28
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.271 B LKR0.00%−3.14%227.567 K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14.823 B LKR0.54%−0.08%15.58 K57
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.235 B LKR0.00%52.46 K11
ระบบขนส่ง884.709 M LKR+3.73%4.15 K22
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ339.6 M LKR0.00%31011