หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — คูเวต

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์524.362M KWD8.53%−0.21%206.048K27
การสื่อสาร3.402B KWD7.54%−0.77%3.638M13
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร297.396M KWD2.72%+0.15%684.864K23
บริการผู้บริโภค218.438M KWD4.06%−1.74%1.283M37
บริการการกระจายสินค้า539.624M KWD5.73%+1.17%373.787K24
แร่พลังงาน130.764M KWD5.26%−0.51%15.785K22
การเงิน34.775B KWD2.67%+0.53%9.772M1080
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม333.792M KWD2.25%−2.73%1.332M37
อื่นๆ331.807M KWD3.29%+2.50%9.413M12
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน256.973M KWD4.12%+0.85%1.306M24
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ438.052M KWD7.86%−0.48%629.593K56
การผลิตของผู้ผลิต465.32M KWD3.47%−0.57%319.022K22
การค้าปลีก40.367M KWD+3.10%298.02K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี27.9M KWD−0.71%22.4K11
ระบบขนส่ง1.852B KWD0.51%−1.24%5.069M34
สาธารณูปโภค244.047M KWD0.83%−2.00%890.267K22