ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไซปรัส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน2.933 B EUR3.96%−0.87%39.768 K916
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน345.097 M EUR6.22%+0.62%2.162 K13
บริการทางด้านเทคโนโลยี211.868 M EUR2.97%−0.70%3.33 K11
ระบบขนส่ง140.272 M EUR2.60%−3.12%1.08 K11
บริการผู้บริโภค88.452 M EUR1.58%−2.61%5.072 K15
บริการการกระจายสินค้า77.437 M EUR5.88%+0.57%14.96 K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร73.644 M EUR0.01%+0.07%86322
การค้าปลีก53.21 M EUR+3.67%22.026 K24
บริการเชิงพาณิชย์30.25 M EUR0.05%−0.20%2.134 K12
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15.747 M EUR0.00%+5.15%10511
การผลิตของผู้ผลิต7.126 M EUR−2.84%5 K11
อื่นๆ4.343 M EUR−2.63%10.834 K11