ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไซปรัส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน2.925 B EUR3.98%−0.86%39.978 K916
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน347.975 M EUR6.17%+0.63%2.146 K13
บริการทางด้านเทคโนโลยี208.904 M EUR3.19%−0.70%3.33 K11
ระบบขนส่ง135.888 M EUR2.69%−3.12%1.08 K11
บริการผู้บริโภค86.144 M EUR1.63%−2.50%5.104 K15
บริการการกระจายสินค้า77.437 M EUR5.88%+0.57%14.96 K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร73.644 M EUR0.01%+0.07%86322
การค้าปลีก52.948 M EUR+3.73%22.044 K24
บริการเชิงพาณิชย์30.25 M EUR0.05%−0.20%2.134 K12
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15.747 M EUR0.00%+5.15%10511
การผลิตของผู้ผลิต6.923 M EUR−2.84%5 K11
อื่นๆ4.173 M EUR−2.63%10.834 K11