ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — บังกลาเทศ

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน846.954 B BDT4.52%−0.67%752.454 K10116
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ474.536 B BDT2.98%−0.32%235.11 K323
การสื่อสาร455.992 B BDT5.09%−1.48%453.332 K37
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร407.821 B BDT2.34%+0.44%238.508 K742
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ394.752 B BDT1.85%−1.01%127.767 K780
สาธารณูปโภค196.991 B BDT4.32%−0.57%48.699 K213
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร188.159 B BDT5.11%+0.53%56.955 K39
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน179.822 B BDT4.70%−0.58%149.483 K418
การผลิตของผู้ผลิต55.455 B BDT1.18%−1.48%367.099 K720
บริการการกระจายสินค้า47.163 B BDT6.76%+0.08%73.319 K24
บริการผู้บริโภค31.402 B BDT2.76%−1.81%296.457 K35
ระบบขนส่ง22.491 B BDT2.96%−1.60%158.413 K22
แร่พลังงาน22.394 B BDT6.47%+0.56%21.928 K23
บริการเชิงพาณิชย์9.383 B BDT1.54%−2.76%1.652 M12
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.242 B BDT3.04%−2.83%643.036 K24
การค้าปลีก7.755 B BDT3.42%−2.05%46.01 K11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.811 B BDT2.69%−1.98%66.202 K12
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.585 B BDT−1.38%102.551 K11
อื่นๆ1.555 B BDT5.56%+1.17%239.926 K18
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.349 B BDT1.70%+2.00%38811