ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.092 T EUR0.58%+0.47%79469
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.087 T EUR0.69%−5.55%389867
การเงิน6.712 T EUR2.86%+0.81%1.128 K13121
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.212 T EUR1.64%−0.60%461473
การค้าปลีก4.072 T EUR0.83%−0.39%110938
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.302 T EUR2.52%−1.14%49954
การผลิตของผู้ผลิต1.836 T EUR1.60%−0.08%217771
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.633 T EUR1.89%+2.24%370634
แร่พลังงาน1.627 T EUR3.93%+1.14%3.304 K315
บริการเชิงพาณิชย์1.357 T EUR0.92%+0.37%26525
บริการผู้บริโภค1.283 T EUR1.49%+0.28%63839
สาธารณูปโภค1.04 T EUR3.64%−1.82%3.374 K434
การสื่อสาร882.617 B EUR3.68%−0.55%521317
ระบบขนส่ง858.726 B EUR2.36%+0.34%99628
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ815.347 B EUR1.67%−0.37%57735
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ687.517 B EUR1.50%+0.48%149
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม425.512 B EUR3.56%+0.79%114526
บริการการกระจายสินค้า362.106 B EUR2.30%−0.09%0320
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน197.196 B EUR1.88%−0.41%7.857 K521
อื่นๆ2.366 M EUR−50.42%02137