WaveRiders

ZEN ขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:ZEN   ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
ZEN ขึ้น มา เป็น Wave 3 หรือ Wave C ยังไม่รู้ดูกันต่อไป
น่าจะยังไปได้อีกหน่อย

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ