NutaponKo

winmed เครื่องมือแพทย์ ทรงคราสิก

SET:WINMED   WINNERGY MEDICAL PCL
การเข้ามาวันแรกก็ทำ 100% หลังจากนั่น ทรงก็หลุดลงมา แต่ถ้าใครตาม ก็จะหน่วงๆ จุกๆ ลากให้ปล่อยของหมด แต่ในวันที่set -70 ตัวนี้ทำทรงหลุดลิ่ม ทรงเด้ง ตามกรอบที่ค่อนข้างคราสิก ของหุ้น ipo

หากลงย่อมายืนไม่หลุดทำโลวใหม่ ตอนนี้จะน่าสนใจ น่าจะไปได้ต่อ มองแนวรับง่ายๆ ตามกรอบแนวนอนที่มองไว้ หากหลุดจากโลวเก่า ก็ยังไม่ต้องรีบ แต่ด้วยความต้องการเครื่องมือแพทย์ในช่วงนี้ มองว่าน่าสนใจ

เมื่อมองปัจจัยอย่างอิ่น เรื่องวัคซีน ความคิดเห็นส่วนตัว มองว่า มันยังไม่จบในเร็ววันนี้

โควต้าวัคซีนที่ให้กับคนอายุ 60 ปี และกลุ่มมีโรค ที่อ่อนไหว ส่วนมากเสพข่าวและขาดความเชื่อมั่นในการรับวัคซีน มองว่ารอบนี้จะหนักและยาวไปถึง ธันวาคม และเครื่องมือแพทย์สนามไม่เพียงพอแน่นอน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ