Heichou

WHA สัญญาณพักตัวก่อนไปต่อเพื่อทำ impulse w.5 ของ wave3 ใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:WHA   WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 112
2
หลังจาก break correction triangle ของคลื่นย่อย 4 ของ 3 ใหญ่เสร็จคาดว่าจะทำคลื่น 5 ย่อยของคลื่น 3 ใหญ่ต่อ
ตอนนี้มีสัญญาณย่อตัวจาก bearish divergence รอเก็บเพื่อขึ้นต่อ
เป้าหมายระยะใกล้คือ 5.66 บาท
เป้าหมายระยะไกลคือ 7.62 บาท

**ทั้งนี้เป้าหมายต้องพิจารณาการครบของคลื่น 5 ย่อย

ความคิดเห็น