TVC:UKOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบเบรนท์
จำนวนเข้าชม 129
1
Brent oil โดย โมเมนตั้ม และ Trendline แนวระนาบ

คุณลักษณะ ของ เทรนไลน์ แนวระนาบ คือ
1.ความชันค่อนไปทางแนวนอน
2.มีระยะห่างระหว่างกัน ค่อนข้างจะไกล้เคียงในทุกช่อง