SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
คลื่นหลักปรับลงมาเป็น wxy มีโอการกลับตัวขึ้นเป็น impulse โดยปัจจุบันบันกำลังอยู่ในคลื่น2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ