NutaponKo

tpipp ไฟฟ้าขยะ

SET:TPIPP   TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลประกอบการเริ่มมีกำไร หลังจากที่ทิ้งตัวลงมาเยอะ ราคาไม่ต่ำกว่า 4 บาทน่าสนใจ

ปันผลต่อเนื่องมาตลอด
กราฟเริ่มยก แล้วเบรคแนวกดออกมาแล้ว
ถ้าไม่ทำโลวใหม่ น่าสนใจ