Thanachart-Sutidhanakul

TOP

เพิ่มขึ้น
SET:TOP   THAI OIL PUBLIC CO LIMITED
ตอนนี้คาดว่าจบขา C ของคลื่น 2
กำลังทำคลื่น 3 ถ้าทำคลื่น 3 จริง
ราคาต้องขึ้นไปอย่างน้อย 86 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ