noums1

วิเคราะห์ stgt

เพิ่มขึ้น
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL
stgt หุ้นลงเย้อะมาก ไม่รู้มีข่าวอะไร แต่ส่วนตัว จะช้อนซื้อไว้ เพราะหุ้นพื้นฐานดีครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ