hoonruntrend

ต้องดู stgt ผู้บริหาร ขึ้นขาย ลงซื้อ

SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
การได้มา/จำหน่าย หุ้น STGT 2 เดือนที่ผ่านมา (หน่วยเป็นจำนวนหุ้น)
ขายไป จำนวน 1,592,700 หุ้น ซื้อไป จำนวน 408,300 หุ้น
gap อยู่ที่ 60.5 ห้ามปิด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ