SET:SSP   SERMSANG POWER CORPORATION PCL
break 14.4 buy


งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563 ไตรมาส1/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,269.84 11,892.73 13,045.13 16,104.03 16,481.47
หนี้สินรวม 4,848.17 8,034.58 9,048.14 11,562.04 11,647.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,307.83 3,533.54 3,777.02 4,205.10 4,490.04
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
รายได้รวม 877.11 1,137.38 1,485.56 1,888.27 500.97
กำไรสุทธิ 339.83 482.03 545.68 736.29 183.09
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.52 0.59 0.80 0.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.40 6.24 6.18 7.38 6.82
ROE(%) 14.94 14.09 14.93 18.45 16.52
อัตรากำไรสุทธิ(%) 38.15 42.10 37.47 40.53 37.62
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ