ZeeGOD

SNXUSD 4H,1H

เพิ่มขึ้น
ZeeGOD ที่อัปเดต:   
WAVE 3 IS SUCCES ??

WAITING CORECTION

Price don't over labs 4.92$
Can be WAVE 4

ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ