ใช้ TF 4 hr
ตี Fibo เพื่อวัดการย่อของราคา
MACD กำลังจัดตัดขึ้น วางแผน stop ที่ราคา 5 บาทเล่นเบรก เส้น fibo 38.2
VA ด้านบ่นมีทางให้วิ่งเยอะ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ