Thanachart-Sutidhanakul

SMD

เพิ่มขึ้น
SET:SMD   SAINTMED PCL
Entry @ 14.90
Cut loss @ 13.90
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Take Profit 1 @ 22.00
Take Profit 2 @ 25.00
Take Profit 3 @ 30.00
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ