warawut17

SIRI

ลดลง
SET:SIRI   SANSIRI CO
SIRI ราคาลดลง เพื่อทำ Corrective Wave A
ระยะสั้นราคาน่าจะปรับลดลงเพื่อทำ Impulse Wave ขาลงของ Corrective Wave A
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ