thussapon.sornrung

Set50 มีโอกาสเข้า Long

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:SET50   SET50 INDEX
เนื่องจาก ณ ตอนนี้ SET ยังอยู่ในขาขึ้น

เพราะราคายังไม่เบรค HL ลงมา ดังนั้น

เมื่อราคาย่อลงมาใน PRZ เราจึงควรพิจารณา BUY

แต่ !!!! ต้องรอให้เกิดสัญญา BUY เสียก่อน

" IF Price Break Above Close Above Then BUY Market "

" ขอ PROFIT จงสถิตอยู่กับเรา "คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ