prapon987

อัพเดทกรอบ set50 index

SET:SET50   SET50 INDEX
set50 หลุดกรอบล่างของเส้นเดิมที่ตีไว้ จึงอัพเดทตีกรอบให้ใหม่ ยังคงเป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ความชันน้องลงกว่าเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ