Nungz

set วันนี้มี เปิด Gap ทำให้มองเป็นรูปแบบ reversal island ได้

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
ถ้าไม่มีการลงมาปิด gap ตอนนี้ อาจจะเปลี่ยนมาเล่น ฝั่ง L จะดีที่สุด
การนับ wave ก็สามารถนับได้ 5 คลื่น ได้เหมือนกัน ลงมาเป็น Double bottom ได้เลยครับ

แนะนำทยอยซื้อหุ้น และเล่นฝั่ง L
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ