trodyim

NooMnooitrader

SET:SET   SET INDEX
set น่าจะลงมาพักฐาน ที่ 1600 ก่อนถ้ายืนอยู่น่าจะขึ้นไปเทสไฮที่ทำไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ