HumanGraphy

SET : ถึงจุดที่ต้องเลือกทาง

SET:SET   SET INDEX
SET เดินทางมาถึงทางแยก ถึงเวลาที่ตลาดจะต้องเลือกทาง ใน Week หน้านี้
Case1 :ไม่หลุดแนวรับ 1,600. => Sideway ต่อไป
Case2 :หลุดแนวรับ 1,600. => Downtrend ลงหาจุด C

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ