konteej

เป็น rebound >> sideway down

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ตราบที่RSI ไม่ทะลุ 70 หรือปรับกลับมายืนเหนือ 50 ไม่ได้ เสี่ยง จะลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ