SET:SET   SET INDEX
ช่วงท้ายของสัปดาห์ คิดว่า กราฟ จะอยู่ในช่วง 1358 -1370
สัญญาน CCI อยู่ในแนวบน 54%
ถ้าเกิดสัญญานไปต่อในด้านบน จะอยู่ในแนว 1385
ถ้าเกิดสัญญานลดลง จะอยู่ในแนว 1352
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ