NutaponKo

ถึงต้านแล้ว น่าลงแล้วพัก

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ถึงต้านแล้ว วิ่งไม่ทะลุ ปิดแก้ป เรียบร้อย น่าพัก
ของไปรอลุ้นที่ 1210 แต่ถ้าเบรคได้ ค่อยตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ