HumanGraphy

แบ่งลูกคลื่น SET (หนึ่งในหลาย Scenario ที่เป็นไปได้)

SET:SET   SET INDEX
SET พักตัว Sideway เคลื่อนไหวผันผวน อ่านคลื่นยาก เลยให้น้ำหนักไปทางเป็นสภาวะของเวฟ B หรือ X

และถ้าเป็นเคสเวฟ BorX ภาพของคลื่นจะยังมาไม่ครบ ยังขาดการเหวี่ยงขึ้นขา C อีกหนึ่งคลื่น (ตามภาพ)

หน้าที่ของ Wave Trader คือติดตามและพิสูจน์ Sub Wave ว่าใช่เวฟย่อย C จริงมั้ย


มนุษย์กราฟ | Humangraphy

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ